GDPR

EGYSÉGES ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ


Hatályos: 2018. május 25-től visszavonásig


Jelen dokumentum (a továbbiakban: Tájékoztató) az Ön személyes adatainak kezeléséről és az azzal kapcsolatos jogairól ad az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 számú, a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletének (a továbbiakban: GDPR), valamint a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelő tájékoztatást.

Fogalommeghatározások:


A Tájékoztatóban használt kifejezések a GDPR-ban meghatározott jelentéstartalommal bírnak.
Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

Working Group Kft.: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja; 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

I. FEJEZET

AZ ADATKEZELŐ

A Tájékoztatóban meghatározott személyes adatok vonatkozásában adatkezelőnek minősül az
Working Group Korlátolt Felelősségű Társaság
(rövidített cégnév: Working Group Kft..; székhely: 1037 Budapest, Bécsi út 85.; cégjegyzékszám: 01 09 289677; adószám: 25797640-2-41; Telefonszám: 06-70-595-4126; e-mail cím: info@gazszerviz.eu; honlap: http://www.gazszerviz.eu, a továbbiakban: Working Group Kft.)
A Working Group Kft.. kötelezettséget vállal arra, hogy bármely személyes adat kezelésének megkezdése előtt világos, figyelemfelkeltő és egyértelmű közlést tesz közzé, amelyben tisztességes és átlátható módon tájékoztatja az érintetteket egyebek mellett az adatkezelés módjáról, céljáról és elveiről.
II. FEJEZET

AZ ADATKEZELÉS ELVEI ÉS MÓDJA

Working Group Kft. kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását és elkötelezett az általa kezelt személyes adatok magas szintű védelme iránt. A Working Group Kft. a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden szükséges biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely azok biztonságát garantálja, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, megváltoztatását, terjesztését és a jogosulatlan hozzáférést.
Working Group Kft. a személyes adatokat a jóhiszeműség a tisztesség elvének megfelelően, átláthatóan, célhoz kötötten, valamint a hatályos jogszabályok és jelen Tájékoztató rendelkezéseinek megfelelően kezeli, továbbá mindent megtesz az érintettek joggyakorlásának elősegítése érdekében.
A kezelt személyes adatok köre arányban áll az adatkezelés céljával, ezért a Working Group Kft. nem kezel olyan személyes adatokat, melyek az adatkezelés célja szempontjából nem elengedhetetlenül szükségesek, vagy amelyek kezelésére nincs jogalapja.
Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, a Working Group Kft. biztosítja, hogy a hozzájárulás ugyanolyan egyszerű módon visszavonható legyen, mint ahogyan megadásra került. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
Ha az adatkezelés jogalapja a Working Group Kft. jogos érdeke, elvégezte és a jövőben is elvégezheti az érdekmérlegelési tesztet, amely alátámasztja, hogy a Working Group Kft. adott adatkezeléshez kapcsolódó jogos érdeke erősebb az érintettnek az adatkezeléssel összefüggő jogainál és szabadságainál. Working Group Kft. erre irányuló kérés esetén tájékoztatást nyújt az érintett részére a jelen bekezdésben foglaltakkal kapcsolatban.
A Working Group Kft. az adatok helyességét nem ellenőrzi, ha olyan személyes adatokat kezel, melyeket az érintett adott meg. Az adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. A Working Group Kft. 16. éven aluliak személyes adatait nem kezeli.
A Working Group Kft.-nél adatvédelmi tisztviselő – jogszabályi mentességre tekintettel – nem került kijelölésre.
III. FEJEZET

ADATFELDOLGOZÓK

Amennyiben a Working Group Kft. mást bíz meg személyes adatok kezelésével, minden esetben adatfeldolgozói megállapodás megkötésére kerül sor. A Working Group Kft. kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciát nyújtanak az adatkezelés jogszabályi követelményeknek való megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására. A Working Group Kft. személyes adatokat más címzettek részére nem továbbít, kivéve azokat az eseteket, amikor ezt jogszabály kötelezővé teszi.

1. Google Analytics (Google Inc. 1600 Amphiteatre Parkway, Mountain View, 3 California 94043, USA)

2. Facebook Ireland Limited 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour Dublin 2, Ireland
IV. FEJEZET

A KEZELT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
1. Cookie-k

a) Általános tudnivalók

A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit a honlapok a felhasználó böngészőjének küldenek el azzal a céllal, hogy elmentsenek bizonyos beállításokat, megkönnyítsék a honlap használatát és közreműködjenek néhány statisztikai jellegű információ gyűjtésében. A cookie-k nem tartalmaznak személyes információkat, és önmagukban nem alkalmasak a felhasználó azonosítására. Néhány cookie a honlap bezárása után megszűnik, néhány pedig hosszabb időre tárolásra kerül a számítógépen. A felhasználó a cookiek-kal kapcsolatos minden tevékenységet meggátolhat, a korábbi látogatásai során elhelyezett adatfájlokat törölheti. Ennek pontos módjáról böngésző súgó funkciója ad felvilágosítást.
b) A Honlap működéséhez elengedhetetlen cookie-k

A Working Group Kft. a Honlap üzemeltetése érdekében a Honlap látogatója számítógépén cookie-kat helyezhet el. Ezek a honlap működéséhez elengedhetetlenek: szükség van rájuk a Honlapon történő navigáláshoz, a Honlap funkcióinak működéséhez. Ezek használata nélkül a Honlap, illetve annak egyes részei nem, vagy hibásan jelenhetnek meg.
Ezen sütik esetében az adatkezelés célja a Honlap megfelelő működésének biztosítása.
Az adatkezelés időtartama kizárólag az érintett aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.
Mivel a Honlap megfelelő működésének biztosítása a Working Group Kft. jogos érdeke, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése is véd, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.


Az adatok címzettjei a Working Group Kft. honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.

c) Egyéb cookie-k

A Honlap egyes részeinek letöltésekor a Google Inc. által működtetett Google Analytics automatikusan kisméretű, bizonyos esetben személyes adatokat tartalmazó adatfájlokat helyez el a felhasználó számítógépén. A Google Analytics a böngésző révén kapott IP-számot anonimizáltan tárolja, nem tudja összekapcsolni a felhasználóval. Az adatokat 26 hónapig őrzi, amely időperiódus kezdete újraindul, ha új esemény történik a felhasználóval kapcsolatban (pl. új munkamenetet kezd). A Working Group Kft. ennek használatához egy felugró ablakban elhelyezett jelölőnégyzettel a felhasználó hozzájárulását kéri, amikor először az oldalra látogat. Ezen adatfájlok pontos nevéről (_ga), funkciójáról itt található bővebb tájékoztatás:


Amennyiben a felhasználó meg szeretné akadályozni, hogy a Google Analytics a Honlap meglátogatását hozzáadja az analitikához, bármely böngészőhöz telepítheti az alábbi bővítményt:


Ha a felhasználó előzőleg cookie-t kapott a Facebook-tól – vagy mert van fiókja, vagy mert felkereste a facebook.com oldalt –, a böngészője adatokat küld, amikor a “Tetszik” gombbal vagy más közösségi beépülő modullal ellátott webhelyet (mint a Honlap) keres fel. Erről itt található bővebb tájékoztatás:


Ezen túlmenően a Working Group Kft. a Honlap meglátogatásakor más statisztikai célú cookie-kat helyezhet el a felhasználó számítógépén. Egyes cookie-k célja a felhasználói élmény növelése és a honlap használatának kényelmesebbé tétele mivel ezek a cookie-k észlelik és tárolják, hogy az érintett milyen eszközzel nyitotta meg a Honlapot, vagy a szövegméretben, betűtípusban vagy a Honlap testre szabható elemében milyen felhasználói változtatások történtek. Más cookie-k a Honlapot látogatójának weboldalon belüli kattintásairól, eltöltött idejéről gyűjtenek adatokat statisztikai céllal (pl. kedvezőbb termékelhelyezés biztosítása).
A jelen pontban megjelölt adatkezelés jogalapja a Honlapot meglátogató érintett hozzájárulása, melyet jelen Tájékoztató ismeretében a felugró ablakban elhelyezett gombra kattintással adhat meg, ahol lehetősége van az egyes cookie fajták differenciált engedélyezésére vagy letiltására.
Ezen adatokat a Working Group Kft. harmadik féltől származó a cookie-k esetében a cookie harmadik fél által meghatározott működési idejéig, vagy a felhasználó gépéről való törlés idejéig, egyéb esetben pedig a cookie rögzítését követően legfeljebb 6 hónapig kezeli.


Az adatok címzettjei a Working Group Kft. honlap üzemeltetéssel foglalkozó munkavállalói, adatfeldolgozói.

2. Honlap

a) A honlap látogatóinak adatai

A Working Group Kft. csak a szükséges mértékben rögzíti a Honlapra látogató felhasználó személyes adatait, abból a célból, hogy a Honlap megfelelő megjelenését és működését biztosítsa. Ha az érintett meglátogatja a Honlap felületét, a Working Group Kft. rendszere automatikusan rögzíti a látogató böngészője által megküldött adatok közül a következőket: az általa használt számítógép IP címét, a dátumot és időt, a böngésző és az operációs rendszer típusát, valamint a felkeresett aloldalakat.
Az adatkezelés célja a honlap megfelelő megjelenítésének biztosítása, a felhasználói élmény növelése, a jogosulatlan, vagy káros hozzáférések megakadályozása.
Az adatkezelés alapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése, amely szerint a szolgáltató a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. Mivel a Honlap megfelelő működésének biztosítása a Working Group Kft. jogos érdeke, az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja alapján ez a jogos érdek.
A személyes adatok kezelésére csak olyan ideig és mértékben kerül sor, amennyiben ez a szolgáltatás nyújtásához és a jogszabályban meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges.
A Working Group Kft. műszaki óvintézkedéseket tett annak biztosítása érdekében, hogy a Honlapon keresztül küldött adatok illetéktelen hozzáféréssel szemben védettek legyenek.

b) Üzenetküldés

A Working Group Kft. részére a Honlapon külön erre a célra kialakított felületen üzenet küldhető. A Working Group Kft. a kapcsolatfelvétel és válaszadás céljából kezeli az üzenetküldő személyes adatait (nevét és e-mail címét).
Az üzenetküldő természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az üzenet elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában az üzenet nem küldhető el, így személyes adat nem jut a Working Group Kft. birtokába.
Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. A Working Group Kft. törli az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül.


A személyes adatok címzettjei a Working Group Kft. ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.
A honlapon nincs lehetőség regisztrációra. 

c) Ajánlatkérés

A Honlapon való vásárlás előtt külön felületen ajánlatot kérhet a felhasználó, melyhez regisztráció nem szükséges. Az ajánlatkérő személy adatait a Working Group Kft. abból a célból kezeli, hogy vele a kapcsolatot felvegye, a konkrét megkeresésre ajánlatot adjon, és a szerződéskötés előtt tisztázandó kérdéseket tisztázza.
A kezelt személyes adatok az ajánlatkérő neve, e-mail címe és telefonszáma.
Az ajánlatkérő természetes személy a Tájékoztató ismeretében a Honlapon elhelyezett jelölőnégyzet kitöltésével az ajánlatkérés elküldése előtt dönthet hozzájárulása megadásáról az adatai kezeléséhez. Hozzájárulás hiányában a regisztráció nem fejezhető be, így személyes adat nem jut a Working Group Kft. birtokába.
Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módon kifejezhető hozzájárulása.
Az adatkezelés időtartama az ajánlat alapján kötendő szerződés létrejötte, vagy az ajánlatadási folyamat egyértelmű lezárása. A Working Group Kft. törli az adatokat, amennyiben az ajánlatkérést követő 3 hónapon belül szerződés nem jött létre, vagy ha az ajánlatkérő válaszából egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nem lesz szükség.


A személyes adatok címzettjei a Working Group Kft. ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.

f) Hírlevél

A Working Group Kft. az Üzenetküldés pontban rögzített módon üzenetet küldő, külön jelölőnégyzet útján hozzájárulást kér arra nézve, hogy e-mail címét hírlevél küldésére felhasználja.
A Working Group Kft. ezen túlmenően a Honlapon külön felületet helyezett el a hírlevélre való feliratkozáshoz, ahol az érintett a Tájékoztató ismeretében e-mail címe megadásával, valamint az ott elhelyezett jelölőnégyzet kitöltése útján megadott hozzájárulásával iratkozhat fel.
A feliratkozás módjától függetlenül az érintett leiratkozhat a hírlevélről (visszavonhatja hozzájárulását), ha a hírlevél feliratkozásra szolgáló felületen megadja nevét és e-mail címét, melyre a hírlevelet kaja, és a leiratkozás gombra kattint. A hírlevéről való leiratkozás (hozzájárulás visszavonása) történhet a valamennyi hírlevél láblécében elhelyezett „Leiratkozás” gomb megnyomásával is, továbbá a Working Group Kft. bármely elérhetőségére küldött nyilatkozattal.
A hírlevél küldéséhez kezelt személyes adat a címzett neve és e-mail címe. Az adatkezelés jogalapja az érintett fenti módok valamelyikén megadott hozzájárulása, célja pedig a Working Group Kft. szolgáltatásainak népszerűsítése, értékesítése.
Az adatkezelés a hírlevél szolgáltatás megszűnésének idejéig, vagy a hírlevélről való leiratkozásig tart.
A személyes adatok címzettjei a Working Group Kft. ügyfélkapcsolatokkal és értékesítéssel foglalkozó munkavállalói.

3. Felvételre jelentkező munkavállalók adatai A felvételre jelentkező munkavállalókról kezelhető személyes adatok: név; születési idő, hely; anyja neve; lakcím; képesítési adatok; fénykép; telefonszám; e-mail cím; önéletrajz. A személyes adatok kezelésének célja a jelentkezés, pályázat elbírálása, kapcsolatfelvétel és a munkaszerződés kötése.
Az érintettet tájékoztatni kell arról is, ha a Working Group Kft. nem őt választotta az adott állásra. Amennyiben indokolt, ezen tájékoztatással egyidejűleg külön hozzájárulását kell kérni az önéletrajza és a kapcsolatfelvételhez szükséges adatok adatbázisban való tárolására, az esetleges későbbi álláslehetőségekről való tájékoztatás végett. A hozzájárulás megadása esetén ezek az adatok további 5 évig tárolhatók. A hosszabb idejű tárolás indoka, hogy bizonyos pozíciókban gyakori a munkaerő felvétele, vagy egyes esetekben (pl. nyugdíjazás) előre látható a pozíció jövőbeni megnyílása. Mind a jelentkezőknek, mind a Working Group Kft.-nek érdeke, hogy erről a jelentkező tudomást szerezzen, és a pozíció mielőbb beöltésre kerüljön.
Minden más esetben a kezelt adatokat a felvételi eljárás lezárultakor, de legkésőbb az álláshirdetés hirdetőfelületről való eltávolítását követő három hónapon belül törölni kell.
Az adatkezelés jogalapja minden esetben a pályázó hozzájárulása.


Az adatok címzettjei és azok megismerésére, valamint kezelésére jogosultak a Working Group Kft. vezetői és a munkaügyi feladatokat ellátó munkavállalók.

4. Megkeresések

Amennyiben az érintett a Working Group Kft. részére e-mail útján, vagy más módon megkeresést, kérdést küld, úgy a Working Group Kft. a válaszadáshoz szükséges mértékben kezeli a nevét, e-mail címét, telefonszámát, mely adatkezelésről a Tájékoztató válaszüzenetben való hivatkozásával (linkelésével), vagy más módon tájékoztatja az érintettet.
Az adatkezelés jogalapja a Working Group Kft. jogos érdeke, mely ahhoz fűződik, hogy a hozzá érkező megkeresésekre, reklamációkra választ adjon és ügyfeleinek minden kérdésben kielégítő tájékoztatást nyújtson.
Az adatkezelés időtartama a megkeresés egyértelmű lezárása. A Working Group Kft. törli az adatokat, amennyiben az üzenetből egyértelműen következik, hogy további válaszadásra, kapcsolatfelvételre nincs szükség, de legkésőbb az üzenet megérkezését követő hat hónapon belül, kivéve, ha a Working Group Kft. jogos érdeke (pl. fogyasztóvédelmi panasz került előterjesztésre) az adatok további kezelését indokolja. Ebben az esetben az adatok a Working Group Kft. e jogos érdekének megszűntét követő nyolc napon belül kerülnek törlésre.


A személyes adatok címzettjei a Working Group Kft. ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói.


5. Szerződésekkel kapcsolatos adatok

A Working Group Kft. a szerződések megkötése, fenntartása, teljesítése és megszüntetése céljából kezeli a vele szerződő természetes személy partnereinek a szerződés teljesítéséhez szükséges személyes adatait.
Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A Working Group Kft. kezeli a vele szerződő nem természetes személy partnerek kapcsolttartóinak a kapcsolatfelvételhez szükséges személyes adatait (név, telefonszám, e-mail cím) is.
Az adatkezelés jogalapja és célja a szerződések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont), valamint a szerződésekkel kapcsolatos későbbi szavatossági és egyéb igények érvényesíthetősége, mint jogos érdek, továbbá a későbbi szerződések megkötésének elősegítése, és az üzleti kapcsolatok fenntartása, mint jogos érdek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).
Az adatkezelés időtartama a szerződések megszűnését követő 5 év, vagy az adatok megőrzésére kötelező jogszabályban rögzített idő.


Az adatok címzettjei minden esetben a Working Group Kft. értékesítéssel, ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkavállalói és adatfeldolgozói.


6. Adatkezelés adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése céljából


A Working Group Kft. jogszabályban előírt adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele üzleti (szerződéses) kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait is.
A kezelt adatok az általános forgalmi adóról szóló 2017. évi CXXVII. tv. 169.§, és 202.§-a alapján adószám, név, cím, adózási státusz; a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 167.§-a alapján név, cím, a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása; a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény alapján vállalkozói igazolvány száma, őstermelői igazolvány száma, adóazonosító jel.
Az adatkezelés jogalapja a fenti jogszabályi kötelezettség (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
A személyes adatok tárolásának időtartama a jogszabályban előírt idő, általánosságban a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.


A személyes adatok címzettjei a Working Group Kft. vezetői és adózási, könyvviteli, bérszámfejtési, társadalombiztosítási feladatait ellátó munkavállalói.


V. FEJEZET
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÉRINTETT JOGAIRÓL


1. Az érintett személyek jogai

Az érintetteket - személyes adataiknak a Working Group Kft. általi kezelése kapcsán – az alábbi jogok illetik meg:
Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése,
Előzetes tájékozódáshoz való jog,
Az érintett tájékoztatása és információk rendelkezésére bocsátása, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg,
Az adatfeldolgozásra vonatkozó információkhoz és a feldolgozott adatokhoz való jog (hozzáférési jog, GDPR 15. cikk),
Pontatlan adatok helyesbítéséhez vagy a hiányos adatok kiegészítéséhez való jog (helyesbítéshez való jog, GDPR 16. cikk),
A személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, illetve – amennyiben a személyes adatokat nyilvánosságra hozták – annak a joga, hogy az adatokat kezelő más adatkezelőket a törlésre irányuló kérésről tájékoztassák (törléshez való jog, GDPR 17. cikk),
Az adatkezelés korlátozásának kéréséhez való jog (az adatkezelés korlátozásához való jog, GDPR 18. cikk),
A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség,
Annak joga, hogy az érintett a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá, hogy kérje ezeknek az adatoknak egy másik adatkezelőhöz történő továbbítását (az adathordozhatósághoz való jog, GDPR 20. cikk),
Az adatfeldolgozás elleni tiltakozás joga az adatfeldolgozás leállítása érdekében (tiltakozáshoz való jog, GDPR 21. cikk),
Annak joga, hogy az érintettre ne terjedjen ki az automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya,
Tájékoztatáshoz való jog adatvédelmi incidens esetén,
A felügyeleti hatóságnál történő panasztétel joga, amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatfeldolgozás a GDPR rendelkezéseibe ütközik (a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog, GDPR 77. cikk),
A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog,
A hozzájárulás tetszőleges visszavonásának joga a hozzájárulás alapján folytatott adatkezelés leállítása érdekében. A hozzájárulás visszavonása a visszavonást megelőzően folytatott adatfeldolgozás törvényességét nem érinti (a hozzájárulás visszavonásának joga, GDPR 7. cikk).


Az érintett fenti jogainak gyakorlása érdekében bármikor, formai és tartalmi korlátozás nélkül megkereséssel fordulhat a Working Group Kft.-hez a Tájékoztatóban szereplő bármely elérhetőségen.
Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál, ha megítélése szerint jogai sérültek, vagy a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; Postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.; Telefon: 06 -1- 391-1400; Telefax: 06-1-391-1410; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu.


2. A jogok részletes tartalma

Az érintett kérheti, hogy a Working Group Kft. tájékoztassa, hogy kezeli-e személyes adatát, és ha igen, akkor az általa kezelt adatokhoz biztosítson számára hozzáférést. A tájékoztatáskérés kiterjedhet a adatok forrásaira, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre, valamint a személyes adatoknak továbbítása esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatokat.
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon. Jelen Tájékoztató ezt a célt szolgálja. Ennek keretében az érintettet tájékoztatni kell legalább a Working Group Kft. és képviselője elérhetőségeiről, a személyes adatok tervezett kezelésének céljáról, valamint az adatkezelés jogalapjáról, a jogos érdek érvényesítésén alapuló adatkezelés esetén, a Working Group Kft. vagy harmadik fél jogos érdekeiről, a személyes adatok címzettjeiről – akikkel a személyes adatot közlik -, illetve a címzettek kategóriáiról, ha van ilyen, adott esetben annak tényéről, hogy a Working Group Kft. harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére kívánja továbbítani a személyes adatokat.
A Working Group Kft. az információkat és az érintett jogairól szóló tájékoztatást és intézkedést díjmentesen biztosítja, a GDPR-ben rögzített kivételekkel.
Az adatkezelés korlátozása esetén az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Working Group Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Working Group Kft. ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;


b) az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;


c) a Working Group Kft.-nek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy


d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen - ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy a Working Group Kft. jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról a Working Group Kft. tájékoztatja az érintettet.
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Working Group Kft. rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa, ha az adatkezelés a hozzájárulásán, vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik az adathordozhatósághoz való jog). E jog gyakorlása nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait
Ha a Working Group Kft. a személyes adatokon a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni, a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja kell az érintettet erről az eltérő célról és minden releváns kiegészítő információról.
Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a megfelelő garanciákról.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Working Group Kft. indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.
Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését is.
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Working Group Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Working Group Kft. pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha


a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;


b) az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;


c) az érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,


d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;


e) a személyes adatokat a Working Group Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;


f) a személyes adatok gyűjtésére közvetlenül gyermeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
A törléshez való jog nem érvényesíthető, ha az adatkezelés szükséges


a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;


b) a Working Group Kft.-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy a Working Group Kft.-re ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;


c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;


d) a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy


e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.
A Working Group Kft. minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére a Working Group Kft. tájékoztatja e címzettekről.
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdeken, közfeladat végrehajtásán (6. cikk (1) e)) , vagy jogos érdeken (6. cikk f)) alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben a Working Group Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Figyelemfelhívás a közvetlen üzletszerzés érdekében kezelt adatokról: Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.
Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.
Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ez a jogosultság nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés az érintett és a Working Group Kft. közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges; meghozatalát a Working Group Kft.-re alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely az érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy az érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.
Az előbbi esetekben a Working Group Kft. köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy a Working Group Kft. részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.


3. Az érintett kérelmének előterjesztése, a Working Group Kft. intézkedései

Amennyiben az érintett jogai gyakorlása érdekében, vagy bármilyen más adatvédelmi jellegű megkereséssel fordul a Working Group Kft.-hez, a Working Group Kft. indokolatlan késedelem nélkül, de a kérelem beérkezésétől számított legfeljebb egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Working Group Kft. a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
Ha a Working Group Kft. nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.